DO IT BLUE is a training course project involving 34 youth workers, 3 trainers and 3 support staff from 6 different countries. The project took place between 31 March – 9 April 2023 in Marmaris, Muğla, Türkiye. The project was organised with participants from Greece, Spain, Bulgaria, Serbia, Romania, and Türkiye and the participating youth workers received a 10-day training. The training included sessions designed with non-formal and informal learning methods. The activities were carried out in English in a multicultural environment.

The aim of the project is to improve the digital skills of youth workers, to enable youth work to reach wider audiences through digital applications and thus contribute to the effective action of young people on sustainability and democratic participation.

The participants and organisations involved in the project worked to achieve the following objectives and worked together to achieve the project’s goal.

Project objectives:

 • To provide training to improve the digital skills of youth workers.
 • To promote effective promotion and dissemination of youth work on digital platforms.
 • To encourage young people to use digital media tools to raise their awareness on sustainability issues.
 • To make youth workers competent in this field by emphasising the importance of democratic participation.
 • To inform youth workers about digital youth work and e-volunteering.
 • Encourage greater participation of young people in sustainability projects.
 • To encourage youth workers to interact with young people on digital platforms.
 • To ensure the integration of useful digital applications into youth work activities and projects.
 • To inform youth workers about EU youth objectives and policies and encourage them to contribute to these objectives.
 • Helping participants to bring digital youth work into a global perspective by sharing the acquired knowledge and skills at international level.
 • To disseminate the Erasmus+ programme and enable disadvantaged young people to benefit more from youth work.

The Erasmus+ Project DO IT BLUE with reference number 2022-1-TR01-KA151-YOU-000080674 was realised by Non-formal Education and Youth Work Association and supported by the Turkish National Agency within the scope of Erasmus+ Youth Accreditation.

TÜRKÇE

DO IT BLUE, 6 farklı ülkeden 34 gençlik çalışanı, 3 eğitmen ve 3 destek personelinin dahil olduğu bir eğitim kursu projesidir. Proje, 31 Mart – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında Marmaris, Muğla, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Yunanistan, İspanya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Türkiye’den gelen katılımcılarla organize edilen proje kapsamında katılımcı gençlik çalışanları 10 günlük bir eğitim almışlardır. Eğitimde, yaygın ve sargın öğrenme metotları ile dizayn edilen oturumlar yapılmıştır. Çalışmalar çok kültürlü bir ortamda İngilizce olarak gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı, gençlik çalışanlarının dijital becerilerini geliştirerek, gençlik çalışmalarını dijital uygulamalar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve böylece gençlerin sürdürülebilirlik ve demokratik katılım konularında etkili bir şekilde hareket etmelerine katkıda bulunmaktır.

Projede yer alan katılımcılar ve kuruluşlar aşağıda yer alan hedeflere ulaşmak için çalışmışlar ve projenin amacının ulaşması için birlikte çalışmışlardır.

Proje hedefleri:

 • Gençlik çalışanlarının dijital becerilerini geliştirmek için eğitim sağlamak.
 • Gençlik çalışmalarının dijital platformlarda etkili bir şekilde tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek.
 • Gençlerin sürdürülebilirlik konularında farkındalıklarını artırmak için dijital medya araçlarını kullanmalarını teşvik etmek.
 • Demokratik katılımın önemini vurgulayarak gençlik çalışanlarını bu alanda yetkin kılmak.
 • Gençlik çalışanlarını, dijital gençlik çalışmaları ve e-gönüllülük konularında bilgilendirmek.
 • Gençlerin sürdürülebilirlik projelerine daha fazla katılımını teşvik etmek.
 • Gençlik çalışanlarının dijital platformlarda gençlerle etkileşim kurmalarını teşvik etmek.
 • Faydalı dijital uygulamaların gençlik çalışmaları kapsamındaki aktivite ve projelere entegre edilmesini sağlamak.
 • Gençlik çalışanlarını AB gençlik hedefleri ve politikaları hakkında bilgilendirmek ve bu hedeflere katkıda bulunmalarını teşvik etmek.
 • Katılımcıları, elde edilen bilgi ve becerileri uluslararası düzeyde paylaşarak dijital gençlik çalışmalarının küresel bir perspektife taşınmasına yardımcı olmak.
 • Erasmus+ programını yaygınlaştırmak ve dezavantajlı gençlerin gençlik çalışmalarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak.

2022-1-TR01-KA151-YOU-000080674 referans numaralı DO IT BLUE isimli Erasmus+ Projesi, Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından gerçekleştirilmiş ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında desteklenmiştir.

 

Newsletter

Get latest news & update

Connect With Us

© 2023 – Yengecder All rights reserved.